Všeobecné obchodné podmienky

Služby

Platnosť
Pre obchodný vzťah medzi Haster Slovakia spol. s r.o. IČO 34150489, Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava 2 (ďalej len HS) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na Internete v čase objednávania. Za účelom on-line objednávania si objednávateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači a/alebo vytlačiť. HS používa pre realizácie on-line objednávok infraštruktúru a software firmy WeTransfer B.V. a M.Photo. Za účelom spracovania objednávok sa firme HS postúpia iba tie osobné údaje a obrazové údaje, ktoré sú potrebné pre riadne spracovanie objednávky.

Zmluvný partner
Zmluvným partnerom objednávateľa na stránke www.foto.sk je firma Haster Slovakia, IČO: 34250480, Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava 2, ďalej len HS.

Uzavretie zmluvy
Objednávateľ zadal HS objednávku na výrobu digitálnych foto-produktov (ďalej: „tovar“). Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako HS potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú firme HS zadal objednávateľ cez internet.

Ceny
Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na danej webovej stránke. Cena obsahuje hodnotu objednávky, poplatok za spracovanie dát a prepravné náklady (poštovné) vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Za každú produktovú skupinu (napr.fotografie a foto-darčeky) sa môže účtovať zvlášť poplatok za spracovanie dát (poštovné). Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH). Ceny počas akcií sú v cenníku na internetovej stránke už zobrazované ako akciové.

Právo zrušenia, právo vrátenia
Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie a foto-produkty sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Zmeny a taktiež storno už prijatých objednávkach na spracovanie, nie je možné uskutočniť zo strany výrobcu HS. Odoslaná objednávka na spracovanie je už záväzná.

Dodanie, odoslanie
Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, ako sú uvedené na webovej stránke, pokiaľ sa medzi objednávateľom a HS nedohodne inak. Firma HS je oprávnená uskutočniť dodávky po častiach. Všetky foto-produkty je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávke rôznych formátov fotografií v jednej zákazke sa dodací termín môže predĺžiť.

Omeškanie dodávky zo strany HS neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody.

V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky v kamennom obchode, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení objednávky. Vyhotovené objednávky je možné vyzdvihnúť max. do 3 mesiacov odo dňa vyhotovenia objednávky. Po tomto termíne budú zákazky automaticky skartované. V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré zabránia výrobcovi HS zhotoviť a dodať foto-produkt v dodacej lehote, má výrobca právo primerane predĺžiť termín dodávky, alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie výrobca zodpovednosť za vzniknuté škody.

Neočakávané okolnosti sa považujú napríklad akcie, technické závady v laboratóriu, Vianočná sezóna atď.

Platba
Platba za objednávku sa uskutoční v kamennom obchode, alebo u kuriéra, ktorého si určil objednávateľ na adrese pre doručenie objednávky.

Započítanie
Započítanie zo strany objednávateľa nie je možné.

Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva vo vlastníctve HS až do úplného zaplatenie všetkých tovarov jednej a tej istej objednávky.

Záruka
Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho spracovania fotografie. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, nápadné vady bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Pri oprávnených reklamáciách má HS najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo vadu neodstráni, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy, alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

Ručenie
HS ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. HS neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajoch objednávateľa, alebo na elektronických prenosových cestách, ani iných elektronických sieťach.

Ochrana údajov, zabezpečenie údajov
Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky (objednávky), ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovné súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. HS zaobchádza so všetkými údajmi dôverne. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom v budúcnosti. HS pri preberaní zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. HS údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ budú vymazané.

Autorské práva, trestné právo
Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ. U všetkých prác prenesených na úložisko HS, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Zhotoviteľ nemá technické prostriedky na zisťovanie vzťahu zákazky k autorským právam. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie objednávateľ.

Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by HS zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo
Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo spoločnosti HS. V právnym sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá žiadne bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Bratislava II.

Predaj cez e-shop

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na kúpno-predajné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovej stránke spoločnosti Haster Slovakia spol. s r.o, IČO 34150480, Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava II (ďalej len HS, alebo predávajúci), to je https://foto.sk a jej podstránky a podadresy (ďalej len foto.sk).

Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky HS sa vzťahujú na nákup tovarov fyzickými, alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom e-shopu HS foto.sk.

Ak je Zákazníkom Predávajúceho fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na iný účel ako na podnikanie, alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.

Orgánom dohľadu nad predajom tovaru HS prostredníctvom e-shopu foto.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05 Bratislava.

Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom ohľadom kupovaného tovaru na diaľku prostredníctvom e-shopu foto.sk. Právny vzťah z uvedenej kúpnej zmluvy sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovej stránke foto.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

HS si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke foto.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014 a v celom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce verzie všeobecných obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru
Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) prihlasovacieho emailu, (ii) kryptovaného prihlasovacieho hesla, (iii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, a (v) telefónneho/mobilného čísla. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má HS za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Predávajúcim použité na vytvorenie konkrétnej objednávky tovaru Zákazníkom, následné plnenie kúpnej zmluvy a so súhlasom Zákazníka, nebude však použité na priamy marketing vlastných tovarov, služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít. Predávajúci však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol.

V deň odoslania objednávky potvrdí Predávajúci Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom).

Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s (i) hlavnými vlastnosťami tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru, (ii) jeho celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, (iii) platobnými podmienkami, (iv) dodacími podmienkami, (v) lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar, (vi) informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (vii) informáciami o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa ustanovení týchto Obchodných podmienok, pričom formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, (viii) informáciou o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, (ix) informáciou o tom, kedy nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy (ods. 3.6 a 3.7 týchto obchodných podmienok), prípadne aj s informáciou o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, (x) poučením o zodpovednosti Predávajúceho za nedostatky tovaru podľa § 622-623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, ak Predávajúci poskytol vyššie uvedené informácie na trvanlivom nosiči (napr. v papierovej forme, e-mailom, na CD, alebo DVD), spotrebiteľ potvrdzuje, že boli pre neho čitateľné. Ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v pod-odsekoch (i), (ii) a (vii). Ostatné informácie sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.

Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Predávajúci bezprostredne pred odoslaním objednávky jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené všetky potrebné informácie. Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Predávajúci na svojej webovej stránke foto.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.

Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovej stránke Predávajúceho foto.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj o informáciach o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie Obchodných podmienok, ak ich už Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne tovar odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednaný tovar (ani na to vopred Predávajúceho neupozorní), vyhradzuje si Predávajúci právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, prípadne aj fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Zákazník má právo zrušiť objednávku písomne na adrese sídla HS, alebo emailovou poštou na print@foto.sk. Ešte pred dodaním tovaru a uplynutím príslušnej dodacej lehoty má Zákazník právozrušiť objednávku s tým, že Predávajúci má právo fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorý je pri nákupe tovaru spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení (Poučenie o uvedenom práve Zákazníka nižšie týchto Obchodných podmienok).

Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webovej stránky Predávajúceho foto.sk . Predávajúci uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej kúpnej zmluvy je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovaného tovaru za tam uvedenú kúpnu cenu a za podmienok uvedených na webovej stránke foto.sk, týchto Obchodných podmienok, Reklamačnom poriadku a vo Všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Zákazník, ktorý nakúpil tovar u Predávajúceho v pozícií spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, kedy Spotrebiteľ, alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak tovar pozostáva z viacerých dielov, alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ je na odstúpenie od kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa Spotrebiteľ zaväzuje o tomto svojom rozhodnutí informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) zaslaným na adresu sídla HS, kamenného obchodu, alebo na print@foto.sk. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od uvedenej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od tejto zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy a keď bol vrátený tovaru späť na adresu sídla HS, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhradu uskutoční Predávajúci rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V tejto súvislosti HS vyhlasuje, že zhotovenie najviac 20 (testovacích) fotografií zakúpeným tovarom fotoaparátom zo strany Zákazníka bude považované za spôsob, ktorý je potrebný v maximálnej možnej miere na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V ostatných prípadoch, teda v prípade prekročenia uvedeného najvyššieho prípustného počtu vytvorených fotografií, nemá Zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia právnej zásady zneužitia práva (spotrebiteľa), ktoré sa zakazuje.

Zákonné výnimky z práva odstúpiť od kúpnej zmluvy:

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:
– predaji tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
– predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany výrobku, zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Dodacie podmienky

HS sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny, alebo od prijatia objednávky Predávajúcim v prípade zvolenej úhrady kúpnej ceny na dobierku.

V prípade tovaru na „objednávku“, t.j. ak Predávajúci nemá tovar na sklade, o čom Zákazníka vopred informoval, zaväzuje sa Predávajúci dodať objednaný tovar v lehote 30 dní.

Tovar označený ako „akcia“, prípadne uvedený v sekcii „výpredaj“ a podobne má Predávajúci k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob.

V prípade, že vyššie uvedené dodacie lehoty nebude môcť HS z technických príčin dodržať, zaväzuje sa o tom Zákazníka bezodkladne informovať, a v prípade, že sa obe strany nedohodnú na predĺžení dodacej lehoty, zaväzuje sa Predávajúci v lehote 14 dní vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu za tovar, alebo zálohovú platbu.

Predávajúci využíva na dodanie tovaru služby zmluvného partnera, Slovenskú poštu, prípadne Zásielkovňu s výdajným miestom, ktoré určí Zákazník. Kuriér má naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky tovarov, preto Predávajúci nevie určiť presnú dobu doručenia tovaru. Z uvedeného dôvodu sa tovar doručuje na základe predchádzajúceho telefonického oznámenia kuriérom o čase dodania, pričom Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol v tomto oznámenom časovom rozmedzí v mieste doručovania tovaru buď sám osobne prítomný, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na prevzatie, prípadne aj zaplatenie dobierky. Zákazník má právo priebežne sa informovať o stave doručovania tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na ich webovvej stránke.

V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že tovar nebol doručený a Predávajúci a ani kuriér Zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa Zákazník Predávajúceho o tom bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

Platobné podmienky

V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník na výber možnosť zaplatiť kúpnu cenu buď prostredníctvom elektronického bankovníctva, bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na dobierku, je zákazník povinný zaplatiť doručovateľovi tovaru pri prevzatí tovaru.

O prípadnej zmene ceny tovaru bude Zákazník informovaný ešte pred dodaním tovaru a má právo v tejto súvislosti zrušiť, alebo zmeniť objednávku bez tzv. storno poplatku.

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“). Predávajúci účtuje Zákazníkovi poštovné vo výške 4,00 €.

Úhradou sa rozumie moment pripísania platby na príslušný bankový účet Predávajúceho.

Zákazník je povinný si tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie, alebo ak je tovar neúplný. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu s kuriérom, alebo neprevzatie tovaru.

V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.

V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobený Zákazníkom, najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné, než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými, alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.

Predávajúci zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky tovaru v súlade s ustanoveniami §§ 619 – 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.

V prípade reklamácie tovaru je Zákazník povinný ohlásiť reklamáciu na tel. čísle: +421 948 210 865.

Dopravu reklamovaného tovaru na posúdenie do sídla kamenného obchodu Predávajúceho foto.sk, Škultétyho 14, 831 03 Bratislava hradí Predávajúci vo výške najlacnejšej ponuky na túto dopravu.

Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona o ochrane osobných údajov

Ochrana údajov sa riadi iným dokumentom na tejto stránke pod označením GDPR.

Príloha č. 1: formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Adresát:
Haster Slovakia spol. s r.o.
Kozmonautická 5
821 02 Bratislava
IČO:34150480
prit@foto.sk
Týmto oznamujem(e), že odstupujem(e) od kúpnej zmluvy na tovar:

…………………………………………………………….
Dátum objednávky/dátum prijatia*

…………………………………………………………….
Meno a priezvysko spotrebiteľa

…………………………………………………………….
Adresa spotrebiteľa

…………………………………………………………….
IBAN spotrebiteľa

……………………………………………………………
Podpis (pre príad tlačenej formy)

…………………………………………………………..
Dátum a miesto

……………………………………………………………V Bratislave, dňa 01.01.2014


REKLAMAČNÝ PORIADOK – SLUŽBY

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Haster Slovakia spol. s r.o., Kozmonautická 5. 821 02 Bratislava, IČO: 34150480 (ďalej len HS) a jej zákazníkov pri reklamáciách týkajúcich sa spracovania foto-zákaziek (vyvolávanie, skenovanie filmov a vyhotovovanie fotografií, vyhotovovanie foto-darčekov), vychádzajúc z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ

Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť v kamennej predajni HS na adrese foto.sk, Škultétyho 14, 831 03 Bratislava, v ktorej bola zákazka prijatá na spracovanie, alebo odoslaním primeraným kuriérom, ak bola zákazka objednaná cez internet na adresu zákazníka.

V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom vady (omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo, alebo formát zhotovených fotografií, poškodenie filmu, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.

Pracovník v kamennom obchode potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.

Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje, alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v nižšie. Rovnako sa za neoprávnenú bude považovať reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku (napr. voľná dĺžka digitálnych fotografií, fotografie bez úprav, atď).

LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do dvoch týždňov odo dňa prevzatia zakázky.

Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa do dvoch týždňov.

Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky, alebo predanej veci, budú napred podliehať posúdeniu. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, nepresahjúcom zákona v lehote 30 dní.

Neprevzaté zákazky je po uplynutí 3 mesiacov od vyhotovenia zákazky budú skartované.

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE

Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál prijatý na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí ešte pri preberaní foto-materiálu, vyhradzuje si HS právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ

V prípade, že bude reklamácia uznaná za oprávnenú:

 • vykoná sa oprava prevzatej zákazky, vada ktorej spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte, alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi spôsobom určeným v objednávke;
 • v prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny a to pri prekročení dohodnutej doby o 1 deň vo výške 10%, o 2 dni vo výške 20% a o 3 a viac dní vo výške 30%, pričom deň prijatia zákazky sa do dohodnutej doby nezapočítava;
 • pri poškodení filmu počas spracovania, pri strate, alebo zámene zákazky, ak sa zákazka nenájde do 1 mesiaca od uplatnenia reklamácie, poskytne spracovateľ zákazníkovi nový film zodpovedajúci kvalitou filmu, ktorý zákazník podal na spracovanie;
 • pri strate digitálnej zákazky (digitálne médium) poskytne sa ako náhrada nové digitálne médium;
 • v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, alebo dohodou zúčastnených strán.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;
 • presné označenie Predávajúceho;
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;
 • označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha;
 • dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd, alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu dostupný aj na webovej stránke ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

V Bratislave, 1.1.2013 ›


REKLAMAČNÝ PORIADOK – E-SHOP

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Haster Slovakia spol. s r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 34150480 (ďalej len „HS“, alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v kamennej predajni a webovej stránke http://www.foto.sk.

ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY PREDANÉHO TOVARU

HS zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za nedostatky až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za nedostatky tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA NEDOSTATKY (REKLAMÁCIE)

Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v spolčnosti HS, t.j. (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

Ostatné práva zo zodpovednosti za nedostatky, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje priamo v spoločnosti HS.

Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby, alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

 • je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v spolčnosti HS;
 • je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.);
 • v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;
 • presné označenie Predávajúceho;
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;
 • označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha;
 • dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd, alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu dostupný aj na webovej stránke ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

V Bratislave, 1.1.2013 ›

Don`t copy text!