Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Haster Slovakia spol. s r.o., Kozmonautická 5. 821 02 Bratislava, IČO: 34150480 (ďalej len HS) a jej zákazníkov pri reklamáciách týkajúcich sa spracovania foto-zákaziek (vyvolávanie, skenovanie filmov a vyhotovovanie fotografií, vyhotovovanie foto-darčekov), vychádzajúc z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ

Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť v kamennej predajni HS na adrese foto.sk, Škultétyho 14, 831 03 Bratislava, v ktorej bola zákazka prijatá na spracovanie, alebo odoslaním primeraným kuriérom, ak bola zákazka objednaná cez internet na adresu zákazníka.
V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom vady (omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo, alebo formát zhotovených fotografií, poškodenie filmu, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.
Pracovník v kamennom obchode potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.
Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje, alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v nižšie. Rovnako sa za neoprávnenú bude považovať reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku (napr. voľná dĺžka digitálnych fotografií, fotografie bez úprav, atď).

LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do dvoch týždňov odo dňa prevzatia zakázky.
Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa do dvoch týždňov.
Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky, alebo predanej veci, budú napred podliehať posúdeniu. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, nepresahjúcom zákona v lehote 30 dní.
Neprevzaté zákazky je po uplynutí 3 mesiacov od vyhotovenia zákazky budú skartované.

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE

Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál prijatý na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí ešte pri preberaní foto-materiálu, vyhradzuje si HS právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ

V prípade, že bude reklamácia uznaná za oprávnenú:
vykoná sa oprava prevzatej zákazky, vada ktorej spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte, alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi spôsobom určeným v objednávke;
v prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny a to pri prekročení dohodnutej doby o 1 deň vo výške 10%, o 2 dni vo výške 20% a o 3 a viac dní vo výške 30%, pričom deň prijatia zákazky sa do dohodnutej doby nezapočítava;
pri poškodení filmu počas spracovania, pri strate, alebo zámene zákazky, ak sa zákazka nenájde do 1 mesiaca od uplatnenia reklamácie, poskytne spracovateľ zákazníkovi nový film zodpovedajúci kvalitou filmu, ktorý zákazník podal na spracovanie;
pri strate digitálnej zákazky (digitálne médium) poskytne sa ako náhrada nové digitálne médium;
v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, alebo dohodou zúčastnených strán.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;
presné označenie Predávajúceho;
úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;
označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha;
dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;
vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd, alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu dostupný aj na webovej stránke ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

V Bratislave, 1.1.2013

Šťastný rok 2024